Từ điển Dict9
EV

tongue-fence Tiếng Anh là gì?

ENtongue-fence
Danh từ
cuộc cãi vã; cuộc tranh luận