Từ điển Dict9
EV

tongue-in-cheek Tiếng Anh là gì?

ENtongue-in-cheek
Tính từ
không nghiêm túc; hài hước châm biếm