Từ điển Dict9
EV

tongue-twister Tiếng Anh là gì?

ENtongue-twister
Danh từ
từ khó đọc đúng; câu khó đọc nhanh (ví dụ she sells sea-shells on the sea-shore)