Từ điển Dict9
EV

tonguelet Tiếng Anh là gì?

ENtonguelet
Danh từ
lưỡi con