Từ điển Dict9
EV

tonic sol-fa Tiếng Anh là gì?

ENtonic sol-fa
Danh từ
(nhạc) sự xướng âm; phép xướng âm