Từ điển Dict9
EV

tonic water Tiếng Anh là gì?

ENtonic water
Danh từ
(cách viết khác tonic)
nước khoáng [pha] quinine
làm ơn cho hai cốc nước khoáng quinin