Từ điển Dict9
EV

tonkin Tiếng Anh là gì?

ENtonkin
Danh từ
miền bắc Việt Nam thời Pháp thuộc; Bắc Kỳ