Từ điển Dict9
EV

tonne Tiếng Anh là gì?

ENtonne
Danh từ
tấn (một nghìn kilogram)