Từ điển Dict9
EV

tonsillar Tiếng Anh là gì?

ENtonsillar
Tính từ
(giải phẫu) thuộc hạch hạnh nhân; thuộc amiđan