Từ điển Dict9
EV

tonsured Tiếng Anh là gì?

ENtonsured
Tính từ
cạo trọc (tóc giáo sĩ)