Từ điển Dict9
EV

toot-billed Tiếng Anh là gì?

ENtoot-billed
Tính từ
có mỏ có răng cưa (chim)