Từ điển Dict9
EV

tootsie Tiếng Anh là gì?

ENtootsie
Danh từ
(từ lóng) cưng, em cưng