Từ điển Dict9
EV

top-heat Tiếng Anh là gì?

ENtop-heat
Danh từ
(nông nghiệp) độ ấm trong nhà kính