Từ điển Dict9
EV

top-heavy Tiếng Anh là gì?

ENtop-heavy
Tính từ
nặng đầu [nhẹ đuôi]