Từ điển Dict9
EV

topographize Tiếng Anh là gì?

ENtopographize
Ngoại động từ
miêu tả địa hình
địa hình; đại thế
địa chỉ