Từ điển Dict9
EV

topological Tiếng Anh là gì?

ENtopological
Tính từ
(thuộc) hình học tôpô