Từ điển Dict9
EV

toponymic Tiếng Anh là gì?

ENtoponymic
Tính từ
thuộc khoa nghiên cứu tên đất; thuộc địa danh học