Từ điển Dict9
EV

toppingly Tiếng Anh là gì?

ENtoppingly
phó từ
một cách tuyệt vời; tuyệt mỹ
the car ran simply toppingly
tóm lại, chiếc xe đã chạy tuyệt vời