Từ điển Dict9
EV

topsman Tiếng Anh là gì?

ENtopsman
Danh từ số nhiều topsmen
(phương ngữ) người quản gia; người quản l
(từ lóng) đao phủ