Từ điển Dict9
EV

topsoil Tiếng Anh là gì?

ENtopsoil
Danh từ
lớp đất mặt, lớp đất canh tác