Từ điển Dict9
EV

topsy-turvy Tiếng Anh là gì?

ENtopsy-turvy
Tính từ, Phó từ
hoàn toàn lộn xộn
he left his room all topsy-turvy
nó để phòng nó hoàn toàn lộn xộn