Từ điển Dict9
EV

torching Tiếng Anh là gì?

ENtorching
Danh từ