Từ điển Dict9
EV

tormentress Tiếng Anh là gì?

ENtormentress
Danh từ
người đàn bà hành hạ; hay làm phiền