Từ điển Dict9
EV

torpedo-bomber Tiếng Anh là gì?

ENtorpedo-bomber
Danh từ
máy bay oanh tạc phóng ngư lôi