Từ điển Dict9
EV

torpille Tiếng Anh là gì?

ENtorpille
Danh từ
(quân sự) mìn tự hành; tự động