Từ điển Dict9
EV

torturous Tiếng Anh là gì?

ENtorturous
Tính từ
có tính chất giày vò; gây đau khổ