Từ điển Dict9
EV

tosa Tiếng Anh là gì?

ENtosa
Danh từ
loại chó lớn dùng để giữ nhà hay chiến đấu