Từ điển Dict9
EV

totalization Tiếng Anh là gì?

ENtotalization
Danh từ
sự liên kết (hợp nhất) thành một khối
sự cộng lại; sự gộp lại