Từ điển Dict9
EV

totally Tiếng Anh là gì?

ENtotally
Phó từ
hoàn toàn
totally blind
hoàn toàn mù
I'm afraid I totally forgot about it
tôi sợ rằng tôi đã hoàn toàn quên hẳn điều đó rồi