Từ điển Dict9
EV

touchableness Tiếng Anh là gì?

ENtouchableness
Danh từ
tính có thể sờ mó được