Từ điển Dict9
EV

touchily Tiếng Anh là gì?

ENtouchily
Phó từ
[một cách] hay tự ái, [một cách] dễ bị chạm lòng