Từ điển Dict9
EV

toughie Tiếng Anh là gì?

ENtoughie
Danh từ
như tough
xem tough