Từ điển Dict9
EV

tourist trap Tiếng Anh là gì?

ENtourist trap
Danh từ
(khẩu ngữ)
nơi chém tiền khách du lịch