Từ điển Dict9
EV

tourist trophy Tiếng Anh là gì?

ENtourist trophy
Danh từ
(Tourist Trophy)(vt TT) Cúp Người du lịch