Từ điển Dict9
EV

tourneyer Tiếng Anh là gì?

ENtourneyer
Danh từ
(sử học) người tham dự cuộc đấu thương