Từ điển Dict9
EV

tow-bar Tiếng Anh là gì?

ENtow-bar
Danh từ
thanh móc (ở phía sau xe, để móc các thứ cần kéo vào đấy mà kéo)