Từ điển Dict9
EV

town crier Tiếng Anh là gì?

ENtown crier
Danh từ
anh mõ (thời xưa)