Từ điển Dict9
EV

town planner Tiếng Anh là gì?

ENtown planner
Danh từ
kiến trúc sư quy hoạch thành phố