Từ điển Dict9
EV

townie Tiếng Anh là gì?

ENtownie
Danh từ
(ngôn ngữ)(lóng)dân hàng phố (ở một thành phố có trường đại học, mà không phải là học sinh)
(thgt) dân thành phố (mù tịt về những việc ở nông thôn)