Từ điển Dict9
EV

toxiferous Tiếng Anh là gì?

ENtoxiferous
Tính từ
(thực vật học) (động vật học) có chất độc, có nọc độc