Từ điển Dict9
EV

toyish Tiếng Anh là gì?

ENtoyish
Tính từ
(từ hiếm, nghĩa hiếm) nhỏ mọn, vặt vãnh; không nghiêm chỉnh