Từ điển Dict9
EV

trabeated Tiếng Anh là gì?

ENtrabeated
Tính từ
(kiến trúc) có mũ cột; xà ngang (như) trabeate