Từ điển Dict9
EV

trabeation Tiếng Anh là gì?

ENtrabeation
Danh từ
(kiến trúc) mũ cột; xà ngang