Từ điển Dict9
EV

trabecula Tiếng Anh là gì?

ENtrabecula
danh từ, số nhiều trabeculae