Từ điển Dict9
EV

tracheid Tiếng Anh là gì?

ENtracheid
Danh từ
quản bào; tế bào ống