Từ điển Dict9
EV

tracheobronchial Tiếng Anh là gì?

ENtracheobronchial
Tính từ
thuộc khí quản
phổi