Từ điển Dict9
EV

tracheophyte Tiếng Anh là gì?

ENtracheophyte
Danh từ
thực vật có mạch ống