Từ điển Dict9
EV

track record Tiếng Anh là gì?

ENtrack record
Danh từ
thành tích trước đây, thành tích trong quá khứ
một công ty trước đây cũng không phát đạt cho lắm