Từ điển Dict9
EV

track suit Tiếng Anh là gì?

ENtrack suit
Danh từ
quần áo mặc khi tập luyện (của vận động viên điền kinh)