Từ điển Dict9
EV

trackball Tiếng Anh là gì?

ENtrackball
quả cầu đánh dấu, bóng xoay